RSS Feed

การพึ่งพาอาศัยกันและกัน

ความหมายของการพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจ

            การพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจภายในประเทศ  เป็นความสัมพันธ์กันระหว่างผู้ประกอบการธุรกรรมต่างๆ  ที่นำมาซึ่งผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริการ กับผู้ให้ปัจจัยการผลิต คือ ครัวเรือน รวมไปถึงความสัมพันธ์ที่มีต่อรัฐบาล ธนาคารพาณิชย์ที่ส่งผลต่อการสร้างรายได้ให้กับประเทศให้เกิดการหมุนเวียนของรายได้เป็นการพึ่งพาสินค้า พึ่งพาการลงทุน พึ่งพาเทคโนโลยี พึ่งพาทรัพยากรต่างๆซึ่งกันและกัน

           จากการพึ่งพาอาศัยกันดังกล่าวสามารถพิจารณาจากความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจในวงจรทางเศรษฐกิจภายในประเทศ ของหน่วยเศรษฐกิจ  ซึ่งจะประกอบด้วย หน่วยครัวเรือน  หน่วยผลิต และหน่วยรัฐบาล  และทำหน้าที่สัมพันธ์กันขึ้นเป็นวงจรทางเศรษฐกิจ  ดังรูป

 

จะเห็นได้ว่า จากวงจรความสัมพันธ์ของหน่วยเศรษฐกิจภายในประเทศ มีการพึ่งพาอาศัยกัน ระหว่างหน่วยครัวเรือน และหน่วยผลิต และรัฐบาล 

          หน่วยครัวเรือนจะอยู่ในฐานะเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต และผู้บริโภค จะต้องพึ่งพาหน่วยผลิตเพื่อขายปัจจัยการผลิต  และได้รับสินค้าและบริการสาธารณะจากหน่วยรัฐบาล ทำให้มีรายได้สำหรับซื้อสินค้าและบริการจากผู้ผลิต รวมทั้งต้องจ่ายภาษีให้กับรัฐบาล

         ส่วนหน่วยผลิตทำหน้าที่ผลิตสินค้า และบริการ จะต้องอาศัยการบริโภคและปัจจัยการผลิตจากหน่วยครัวเรือน รวมทั้งได้รับการสนับสนุน ช่วยเหลือจากรัฐบาล  เพื่อขายสินค้าให้ได้รับกำไร และเสียภาษีให้กับรัฐบาล

สำหรับหน่วยรัฐบาลมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ แก้ปัญหา สนับสนุน และกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งหน่วยผลิต และหน่วยครัวเรือน และเก็บภาษีจากหน่วยครัวเรือนและหน่วยผลิต 

         ดังนั้น  การพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจ  หมายถึง  การช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า และบริการรวมทั้งปัจจัยการผลิตระหว่างกัน  มีทั้งการพึ่งพาระหว่างหน่วยผลิต และจากหน่วยครัวเรือน หรือเป็นการพึ่งพาระหว่างภาคการผลิตด้วยกันเอง

สาเหตุของการพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจ

1.             การที่แต่ละท้องถิ่นมีลักษณะทางกายภาพ และลักษณะทางสังคมแตกต่างกัน ทำให้มีทรัพยากรการผลิตแตกต่างกัน  เช่น ภาคเหนือต้องพึ่งพาอาอาหารทะเลจากภาคที่มีชายฝั่งทะเล

2.             การที่มีทรัพยากรการผลิตแตกต่างกันทำให้มีความชำนาญในการผลิตที่แตกต่างกัน

3.             การเป็นศูนย์กลางการค้า การเงิน และการลงทุน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้มีความสามารถในการผลิตแตกต่างกัน

การที่ประเทศไทยเปลี่ยนจากระบบเศรษฐกิจแบบยังชีพมาเป็นระบบเศรษฐกิจแบบตลาดหรือระบบเศรษฐกิจแบบผสมที่เน้นทุนนิยม มีการแบ่งงานกันทำตามความถนัดทำให้ไม่สามารถผลิตสินค้าและบริการได้ทุกอย่าง หรือผลิตได้ด้วยต้นทุนที่สูงกว่าและคุณภาพที่ต่ำกว่า

จากสาเหตุดังกล่าวทำให้ต้องมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างกันในรูปของการพึ่งพาอาศัยกัน   โดยซื้อขายการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการหรือปัจจัยการผลิต รวมทั้ง การสนับสนุน การส่งเสริมและช่วยเหลือระหว่างกันระหว่างผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจกับครัวเรือน สถาบันการเงิน และรัฐบาล  โดยเฉพาะในเรื่องการค้าและการท่องเที่ยว

ผลจากการพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจ

การพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจก่อให้เกิดผลทั้งในด้านที่เป็นประโยชน์และผลเสีย  ดังนี้

1.             ทำให้เกิดความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ในรูปการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ  การส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือด้านความรู้ เงินทุน และเทคโนโลยี และการรวมกลุ่มกันทางเศรษฐกิจระหว่างกัน

2.              แก้ปัญหาการขาดแคลน สินค้าหรือบริการที่ไม่สามารถผลิตได้หรือผลิตได้แต่มีต้นทุนสูง ทำให้สามารถจัดสรรทรัพยากรที่จำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด

3.             ทำให้ส่งเสริมกันระหว่างธุรกิจ จากธุรกิจต้นน้ำไปสู่ธุรกิจปลายน้ำ เช่น ชาวสวนยางพาราผลิตยางแผ่น เป็นวัตถุดิบให้กับธุรกิจปลายน้ำ  เช่น  ถุงมือยาง  เส้นด้ายยางยืด  ที่นอนฟองน้ำ เป็นต้น ทำให้ได้รับประโยชน์ซึ่งกันและกัน

4.             ทำให้เกิดการพึ่งพากันระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค ผู้บริโภคซื้อสินค้าและบริการจากผู้ผลิต  ส่วนผู้ผลิตมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการให้กับผู้บริโภค

5.             ทำให้เกิดการพึ่งพากันระหว่าง ผู้ต้องการลงทุน ผู้ออม และสถาบันทางการเงิน ทำให้มีการหมุนเวียนและขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ที่มา : https://sites.google.com/site/classroomsocial/lesson/unit6/02
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: