RSS Feed

การแข่งขันทางเศรษฐกิจในประเทศ

ความหมายการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจ

             การแข่งขันทางเศรษฐกิจ  หมายถึง การที่หน่วยผลิตต่างๆ  สร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อ แย่งชิงผลประโยชน์ให้กับธุรกิจของตน

             การแข่งขัน อาจเป็นการแข่งขันทางด้านราคา  ด้านคุณภาพ หรือด้านการให้บริการ  ทำให้เกิดการได้เปรียบ  เสียเปรียบกันในทางเศรษฐกิจ  ผู้ผลิตจึงควรผลิตในสิ่งที่ตนได้เปรียบ สามารถผลิตสินค้าหรือบริการแตกต่างจากผู้ผลิตรายอื่นๆ ด้วยต้นทุนต่ำ หรือมีคุณภาพสูงกว่า

ปัจจัยที่ส่งเสริมการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจ

        ผู้ผลิตจะพยายามสร้างขีดความสามารถการแข่งขัน  ซึ่งเป็นฐานรากของเศรษฐกิจในปัจจุบัน     ปัจจัยที่ทำให้ผู้ผลิตสามารถแข่งขันทางเศรษฐกิจกับผู้ผลิตรายอื่นได้  สามารถใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ได้แก่

1.             เทคโนโลยีการผลิต  ผู้ผลิตที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามากกว่า จะได้เปรียบในการแข่งขันทางเศรษฐกิจกว่าประเทศที่ไม่ได้เป็นเจ้าของเทคโนโลยี

2.             ทรัพยากรการผลิต  เนื่องจากลักษณะทางกายภาพ  ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ แตกต่างกันทำให้มีทรัพยากรการผลิตแตกต่างกันรวมทั้งคุณภาพของประชากรที่ส่งเสริม ทำให้สามารถผลิตสินค้าหรือบริการอย่างได้มีประสิทธิภาพ ด้วยต้นทุนต่ำและมีคุณภาพ  

3.             เงินทุน  ผู้ผลิตที่มีเงินทุนมาก หรือสามารถหาแหล่งเงินทุนได้ง่าย เช่น บริเวณศูนย์กลางทางการเงิน   ถ้ามีการบริหารจัดการที่ดีจะทำให้มีประสิทธิภาพในการผลิต 

4.             ประสิทธิภาพในการผลิต  ทำให้สินค้าหรือบริการของตนเองแตกต่างจากสินค้าหรือบริการจากผู้ผลิตรายอื่น อาจใช้การโฆษณาและการพัฒนาคุณภาพสินค้าหรือบริการ

5.             ปัจจัยทางด้านอื่น ๆ  เช่น การเมือง  การออกกฎหมายเพื่อสนับสนุนการผลิต การลงทุนจากรัฐบาล ทำให้ได้เปรียบในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

 

ผลที่เกิดจากการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจ

การแข่งขันกันทางเศรษฐกิจก่อให้เกิดผล ดังนี้

1.             ทำให้เกิดการพัฒนาด้านคุณภาพ  ด้านบริการ  และด้านราคา ทำให้สินค้ามีคุณภาพดีขึ้น ผู้ผลิตต่างพยายามที่จะพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการของตน  แข่งขันด้านการให้บริการ และแข่งขันกันด้านราคา

2.             ผลที่เกิดกับผู้บริโภค  ทำให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการบริโภคที่หลากหลาย ทำให้มีสินค้าและบริการสนองความต้องการเพิ่มขึ้น ในราคาที่เหมาะสมและคุณภาพดีขึ้น  แต่เมื่อการแข่งขันที่นำไปสู่การผูกขาด ผู้บริโภคจะหมดทางเลือกในการบริโภค ทำให้ต้องบริโภคในราคาผู้ผลิตรายใหญ่เป็นผู้กำหนด

3.             ผลที่เกิดกับหน่วยผลิต  ทำให้เกิดการปรับตัว  พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพในการผลิตของหน่วยผลิต  เพื่อให้มีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น  และทำให้ธุรกิจรายใหญ่ที่มีความสามารถในการแข่งขันจะกีดกันธุรกิจรายย่อยออกจากตลาด ทำให้เกิดการผูกขาดทางธุรกิจ

          4.     ผลที่เกิดกับประเทศ ทำให้ประเทศต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจกับประเทศอื่นๆ  ทำให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตหรือมูลค่าให้กับสินค้ามากขึ้น  แต่อาจนำไปสู่การผูกขาดของบริษัทข้ามชาติที่มีทุนมาก ทำให้เกิดปัญหาขาดดุลการค้า  เงินเฟ้อ  และปัญหาเศรษฐกิจอื่น ๆ  มีผลให้การเติบโตทางเศรษฐกิจลดลง

 ยกตัวอย่างที่สะท้อนถึงการพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจในประเทศ

 มหกรรมพาณิชย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค

          นางพิมล ปงกองแก้ว พาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้จัดทำโครงการ “มหกรรมพาณิชย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค” ระหว่างวันที่ 5-9 มิถุนายน 2552 โดยกำหนดจัดงานแสดงจำหน่ายสินค้าและบริการ จัดนิทรรศการแสดงผลงานกระทรวงพาณิชย์ จัดส่วนเจรจาธุรกิจและให้คำปรึกษาด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงฯ รวม ภาคๆ ละ 1 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชัยนาท พิษณุโลก ขอนแก่น และสุราษฎร์ธานี เพื่อกระตุ้นให้มีการใช้จ่ายและเพิ่มปริมาณเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นรวมทั้งขยายโอกาสและเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการสินค้าและบริการในงานจะรวบรวมสินค้าเด่นกว่า 300   บูธ จากทั่วประเทศ สินค้า OTOP , OPOP ,Select , OTOP ระดับ 3-5 ดาว สินค้าส่งออก สินค้าอุปโภคบริโภค อุปกรณ์เครื่องเขียน เสื้อผ้านักเรียน ชุดกีฬา สินค้าเกษตรตามฤดูกาล เช่น ทุเรียน เงาะ มังคุด ลิ้นจี่ ลำไย เป็นต้น

                                                                                                                   โพสต์ทูเดย์  10  มิถุนายน   2009

 ตัวอย่างที่สะท้อนถึงการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจในประเทศ

 การแข่งขันในตลาดโทรศัพท์มือถือ

                ในช่วงต้นปีที่ผ่านมาบริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทย   เคยพยากรณ์เอาไว้ว่าตลาดโทรศัพท์มือจะเป็นธุรกิจประเภทหนึ่งที่มีอัตราการเติบโตสูง โดยอิงภาวะการแข่งขันของการให้บริการของโทรศัพท์เคลื่อนที่สูงขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นปี 2544 จากผู้ประกอบการรายเดิมในตลาดทั้งโทรศัพท์ เคลื่อนที่ และพีซีทีทำให้เชื่อกันว่าอัตราการขยายตัวของผู้ใช้โทรศัพท์ มือถือที่ขยายตัวในระดับที่สูงส่งผลให้ภาวะการแข่งขันเพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดจากผู้ให้บริการทั้ง4 ราย เข้มข้น
              โดยภาพรวมตลาดโทรศัพท์มือถือในปีนี้คงไม่มีการเปลี่ยนแปลงชัดเจนนัก นอกจากมีผู้ให้บริการรายใหม่ มาช่วยกันเขย่าบัลลังก์แชมป์ของเอไอเอส และมีซัมซุงเข้ามาชิงแชมป์ค่ายยุโรป ตลาดที่น่าจับตามมองที่สุดคือตลาด     พรีเพดที่คาดว่าจะแซงหน้าตลาดโพสเพดอย่างแน่นอน

 

                                                                                    โพสต์ทูเดย์ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ที่มา : https://sites.google.com/site/classroomsocial/lesson/unit6/02

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: